Top View

1
Comprehensive correlation technology of coal and rock layers in mines for intelligent mining
WANG Haijun, LIU Shande, MA Liang, ZHU Yuying, SHU Jiansheng, WANG Xiangye
2022, 50(2): 24-38. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.04.0238
View Count: 4450 Download Count: 1912
2
Research on a method to solve intersection line of faulted coal seam
LIU Guangwei, SONG Jiachen, BAI Runcai, LI Peng
2018, 46(2): 54-60. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2018.02.009
View Count: 4025 Download Count: 41
3
Study on sediment environment and rock mechanics characteristics of the delta plain of Jurassic coalfield in northern Shaanxi
WANG Haijun, MA Liang
2019, 47(3): 61-69. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2019.03.011
View Count: 1572 Download Count: 515
4
Research progress and development direction of key technologies for efficient coalbed methane development in China
XU Fengyin, YAN Xia, LIN Zhenpan, LI Shuguang, XIONG Xianyue, YAN Detian, WANG Hongya, ZHANG Shuangyuan, XU Borui, MA Xinyuan, BAI Nan, MEI Yonggui
2022, 50(3): 1-14. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.12.0736
View Count: 1221 Download Count: 350
5
Sedimentary environment and stability evaluation of seam roof of No.2 seam in LYL Coal mine of Yonglong coal field
WANG Haijun
2016, 44(6): 38-44. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2016.06.007
View Count: 1119 Download Count: 310
6
Theoretical and technological difficulties and countermeasures of deep CBM exploration and development in the eastern edge of Ordos Basin
XU Fengyin, YAN Xia, LI Shuguang, XIONG Xianyue, WANG Yuxin, ZHANG Lei, LIU Chuanqing, HAN Jinliang, FENG Yanqing, ZHEN Huaibin, YANG Yun, WANG Chengwang, LI Yuxin
2023, 51(1): 115-130. doi: 10.12363/issn.1001-1986.22.06.0503
View Count: 871 Download Count: 288
7
Discussion on the water-preserved coal mining by dewatering-reflooding water curtain in open-pit coal mines
LI Ying, YANG Zhuo, WU Tong
2021, 49(6): 160-166. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.06.019
View Count: 849 Download Count: 134
8
Mine water drainage pollution in China's coal mining areas and the construction of prevention and control technical system
SUN Yajun, XU Zhimin, LI Xin, ZHANG Li, CHEN Ge, ZHAO Xianming, GAO Yating, LIU Qi, ZHANG Shangguo, WANG Weijun, ZHU Lulu, WANG Sheng
2021, 49(5): 1-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.05.001
View Count: 724 Download Count: 119
9
Feasibility study of the Metaverse technology in coal mine emergency training and drills
GUO Yangyang
2022, 50(1): 144-148. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.11.0629
View Count: 716 Download Count: 104
10
Technologies and prospect of geological guarantee for intelligent coal mining
DONG Shuning, LIU Zaibin, CHENG Jianyuan, CHEN Baohui, DAI Zhenhua, LI Dan
2021, 49(1): 21-31. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.01.003
View Count: 704 Download Count: 175
11
Experimental study on advanced real time detection system of seismic-while-excavating
WANG Ji, QIN Si, WU Hai, ZHANG Qingqing, YU Junhui, SU Xiaoyun
2021, 49(4): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.04.001
View Count: 638 Download Count: 84
12
Exploration and development process of coalbed methane in eastern margin of Ordos Basin and its enlightenment
YANG Xiuchun, XU Fengyin, WANG Hongya, LI Shuguang, LIN Wenji, WANG Wei, HAO Shuai
2022, 50(3): 30-41. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.12.0823
View Count: 571 Download Count: 168
13
Distribution and occurrence of uranium in coal and its migration behavior during the coal utilization
WANG Wenfeng, WANG Wenlong, LIU Shuangshuang, BAI Hongyang, WANG Yulong, DUAN Piaopiao, QIN Kemin, CHEN Yilin
2021, 49(1): 65-80. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.01.007
View Count: 563 Download Count: 57
14
Application and development of advanced drilling technology for coal mine roadway heading
ZHANG Youzhen, FAN Tao, KAN Zhitao, WEI Hongchao, CHEN Hongyan
2021, 49(5): 286-293. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.05.033
View Count: 556 Download Count: 114
15
Evaluation on the resolution ability of underground transient electromagnetic instrument to disaster-causing water bodies
ZHAO Zhongnan, XU Yangcheng, WU Yanqing, TAN Qingqing, KANG Yueming, WANG Yao
2021, 49(4): 40-48. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.04.006
View Count: 544 Download Count: 54
16
Progress of coalbed methane exploration and development in China during the 13th Five-Year Plan period and the next exploration direction
YE Jianping, HOU Songyi, ZHANG Shouren
2022, 50(3): 15-22. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.12.0738
View Count: 541 Download Count: 186
17
Production characteristics of deep coalbed methane gas reservoirs in Daning-Jixian Block and its development technology countermeasures
NIE Zhihong, SHI Xiaosong, SUN Wei, YAN Xia, HUANG Hongxing, LIU Ying, FENG Yanqing
2022, 50(3): 193-200. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.12.0818
View Count: 501 Download Count: 141
18
Characteristics and detection performance of the source of seismic while excavating in underground coal mines
WANG Baoli, CHENG Jianyuan, JIN Dan, YANG Xiaogang, YANG Hui
2022, 50(1): 10-19. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.11.0639
View Count: 499 Download Count: 91
19
Geological adaptability analysis and operational parameter optimization for staged fracturing horizontal wells in coal seam roof
JIANG Zaibing, LI Haozhe, XU Yaobo, ZHANG Qun, LI Guihong, FAN Yao, JIANG Wenping, SHU Jiansheng, PANG Tao, CHENG Bin
2022, 50(3): 183-192. doi: 10.12363/issn.1001-1986.22.01.0037
View Count: 489 Download Count: 102
20
Development status and thoughts on coalbed methane industry in Xinjiang
LI Ruiming, ZHOU Zixin
2022, 50(3): 23-29. doi: 10.12363/issn.1001-1986.21.11.0640
View Count: 481 Download Count: 124
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go